Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

Privacy statement

1. Introductie
Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud (hierna te noemen "SHHW") is de beheerder van de website www.shhw.nl.
In dit overzicht wordt aangegeven hoe SHHW persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.
De verantwoordelijke partij voor de verwerking is SHHW.
SHHW zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar abonnees en bezoekers van haar website.
SHHW houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
● Persoonsgegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van SHHW worden door ons niet verzameld.
● De provider (waar deze website is 'gehost') verzameld wel gegevens en geeft ons de mogelijkheid om daar een overzicht van in te zien (statistieken bezoek).

Persoonsgegevens worden door SHHW verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.
Deze gegevens staan SHHW ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van SHHW, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt.
Deze gegevens betreffen veelal uw contactgegevens (zoals NAW-gegevens en e-mailadres).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
SHHW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
● het uitoefenen en realiseren van de doelstellingen van SHHW, inclusief maar niet beperkt tot;
● om contact met u te kunnen opnemen;
● om u informatie te sturen;
● het faciliteren en bevorderen van deelname aan SHHW;
● het bijhouden van een administratie;
● het berekenen, vastleggen en innen van gelden;
● het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
● Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, alleen indien wettelijk verplicht.
● Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en/of nieuwtjes van SHHW, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door ons een e-mail te sturen. U ontvangt van ons een bevestiging van afmelden.

4a. Commercieel gebruik
● SHHW zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

4b. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
● Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
● SHHW kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen of het toesturen van informatie stop zetten.

4c. Bewaren van persoonsgegevens
● SHHW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
● SHHW neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
● De website van SHHW kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van derden bevatten.
● SHHW is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die derden. Wij raden aan het privacybeleid van die derden te raadplegen.

7. Uw privacy rechten
● U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
● Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
● U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bestuur van SHHW. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
● U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacy statement
● Het bestuur van SHHW behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
● Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur van SHHW.

Wilt u meer informatie?
Voor informatie, vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur van SHHW.


© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud