Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Stichting Historisch
Hoogkarspel-Westwoud

ANBI-gegevens

1. Naam
  Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud.


2. Kamer van Koophandel
  Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, Alkmaar onder nummer 37120571 op 20-09-2005.


3. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
  815199387


4. Contactgegevens
 


5. Doelstelling
  De stichting heeft ten doel:
  a. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis casu quo heemkunde van de vroegere kerkdorpen Binnenwijzend, Hoogkarspel, Westwoud en buurtschappen Den Hout en Oudijk daaronder begrepen (verder te noemen: het werkgebied) te stimuleren;
  b. de historische gegevenheden van het werkgebied te beheren, te publiceren en te (doen) bewaren;
  c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
  De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het verzamelen, publiceren en beheren van gegevens, waaronder voorwerpen en beeldmateriaal, met betrekking tot de geschiedenis van het werkgebied;
  b. het (doen) behouden en beheren van onroerende zaken die van belang zijn voor de geschiedenis van het werkgebied;
  c. het (doen) instellen van onderzoek naar de historie van het werkgebied en zijn bewoners;
  d. het uitgeven van een periodiek en andere publicaties;
  e. de realisatie en het beheer van een oudheidkamer;
  f. het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
  g. het samenwerken met andere organisatie en instellingen op enig gebied van cultuur en historie;
  h. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.


6. Beleidsplan
  Ons beleidsplan bestaat uit de volgende hoofdlijnen:
  a. onderzoek naar en beschrijving van de historie van het werkgebied;
  b. verzamelen van historische gegevens over het werkgebied;
  c. publicatie van een jaarboek en/of een boek over 1 specifiek onderwerp;
  d. verzamelen van foto’s, films en video’s, et cetera over het werkgebied;
  e. verzorgen van lezingen, tentoonstellingen en excursies;
  f. aanspreekpunt voor scholen, gemeente en dergelijke over de omgevingsgeschiedenis.


7. Bestuurssamenstelling
 
Voorzitter : dhr. H. Bleeker
Secretaris : dhr. R.T.M. Hoogenboom
Penningmeester : Vacature


8. Beloningsbeleid
  Bestuursleden ontvangen, behalve gemaakte reiskosten, geen beloning.


9. Verslag uitgeoefende activiteiten
  a. we verzamelen en beheren, ook met uw hulp, voorwerpen, beeldmateriaal en onroerende zaken.
  b. we doen onderzoek, we werken samen met andere (historische) organisaties.
  c. we werken samen met scholen om ook de jeugd te enthousiasmeren en kennis te laten maken met de historie van het gebied waar zij wonen.
  d. we houden lezingen en tentoonstellingen.
  e. we publiceren ieder jaar een boek.
  f. incidenteel publiceren we een boek over 1 onderwerp.
     
  Hoe we dat doen? We hebben zes werkgroepen die ieder hun eigen werkgebied hebben en daar onderzoek in doen en daar over publiceren.


10. Financiële verantwoording
 


© Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud